sztandary strażackie

chorągwie kościelne

PDF Drukuj Email

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
REGULAMIN SZTANDARÓW
Obowiązuje na podstawie uchwały nr 96/XI/2000
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Warszawa, 27 października 2000 r.


WSTĘP
Sztandar, dawna chorągiew, stanowi symbol charakteryzujący godność jednoczącą ludzi
we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra.
Chlubne tradycje strażackie wiążą się z odwagą i gotowością do niesienia bezinteresownej
pomocy w obliczu zagrożonego zdrowia, życia i mienia. W okresach szczególnie trudnych dla
niepodległości Ojczyzny brać strażacka stawała w jej obronie, dając przykłady głębokiego
patriotyzmu. Wypełnianie strażackich powinności wymagało i stale wymaga gotowości do
największych poświęceń. Właśnie takie przykłady strażackich postaw są źródłem społecznego
uznania i szacunku. Dowodem godności
i honoru jakimi szczyci się Ochotnicza Straż Pożarna lub oddział Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest posiadanie sztandaru. Natomiast fakt jego
Ufundowania jest wyrazem najwyższego społecznego uznania.

OPIS WZORU SZTANDARU

1. Sztandar składa się z płata, głowicy i drzewca

2. Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o boku 100 cm, koloru czerwonego
(Pantone 485 CO/M100/Y91/KO) po stronie głównej (awers)
i niebieskiego (Pantone 286 C100/M60/Y0/K6) po stronie odwrotnej (rewers), obszyta
obustronnie wzdłuż obwodu złotą taśmą o szerokości 1,5 cm. Trzy krawędzie płata
sztandaru (poza krawędzią przewidzianą do mocowania na drzewcu) obszyte są złotą frędzlą
długości 5 cm. Wzór sztandaru zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Na głównej stronie płata (awersie), symetrycznie w środku umieszczony jest Znak Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, według wzoru zawartego w
załączniku nr 2 do regulaminu.

4. Wymiary zewnętrzne znaku Związku OSP RP umieszczonego na awersie sztandaru wynoszą 50
x 50 cm, a wysokość liter napisu wokół godła wynosi 2,5 cm.

5. W górnej części awersu nad Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej umieszczony jest napis: ?W S?UŻBIE?, natomiast w dolnej części
pod znakiem Związku OSP RP napis: ?OJCZYZNY?. Litery o wysokości
10 cm są w kolorze srebrnym (Pantone 877 CO/MO/YO/K27). Litery zgodne z
czcionką Phelvetica Regular.

6. Na odwrotnej stronie płata sztandaru (rewersie) symetrycznie w środku umieszczona jest
dewiza obrazująca wizerunek św. Floriana o wysokości 50 cm, według wzoru zawartego w
załączniku nr 3a do regulaminu.

7. Dewizę sztandaru mogą również stanowić stylizowane symbole strażackie
(hełm i toporki) z liśćmi laurowymi, których wzór zawiera załącznik nr 3b do regulaminu.

8. Decyzję o wzorze dewizy umieszczonej na rewersie sztandaru podejmuje Ochotnicza Straż
Pożarna lub oddział Związku OSP RP, którym będzie nadawany sztandar.

9. Nad wizerunkiem dewizy umieszcza się nazwę: ?OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA? lub
?ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP?, natomiast pod wizerunkiem
nazwę siedziby OSP (miejscowość) lub np. ?ODDZIA? GMINNY
w ..............(nazwa miejscowości)?. W dolnych rogach płata umieszcza się
w lewym rok powołania (utworzenia), w prawym rogu rok nadania sztandaru. Nazwy wypisane
są literami o wysokości 8 cm (Phelvetica Regular) w kolorze srebrnym (Pantone 877
CO/MO/YO/K27).

10. Drzewce sztandaru o długości 255 cm wykonane z drewna toczonego o średnicy
4 cm. Drzewce jest dwudzielne, połączone metalowym gwintowanym złączem. Drzewce
sztandaru w górnej części zakończone jest głowicą.

11. Głowicę stanowi metalowa tarcza o średnicy 5 cm w kolorze czerwonym
z wytłoczonym hełmem strażackim z toporkami i liśćmi laurowymi. Hełm i liście laurowe w
kolorze złotym. Z górnej części tarczy wychodzi płomie? o pięciu odgałęzieniach. Toporki i
płomie? w kolorze srebrnym. Wzory drzewca i głowicy zawarte są w załączniku nr 1 do
regulaminu.

12. Dolny koniec drzewca zakończony jest metalowym okuciem ?trzewikiem?. W górnej części
drzewca (pod głowicą) znajdują się wkręcane metalowe kółka (ogniwa), które odpowiadają
takim samym metalowym kółkom umocowanym na nie obszytym frędzlą brzegu płata
sztandaru, które łączy się za pomocą zatyczki w postaci pręta metalowego zakończonego
wkręconymi elementami zabezpieczającymi pręt przed wysunięciem.

13. Na drzewcu sztandaru, na wysokości jego płata (100 cm) umieszcza się ?gwoździe? małe
tabliczki w kształcie tarcz - wskazujące fundatorów sztandaru lub osoby, które swoją
obecnością uświetniły uroczystość wręczenia sztandaru. Zgodnie z wolą posiadacza sztandaru
?gwoździe? mogą być umieszczone na specjalnej tablicy upamiętniającej wręczenie sztandaru.
WARUNKI NADANIA SZTANDARU

14. Sztandar może być nadany:
1) Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej Zarządowi Głównemu,
2) oddziałom wojewódzkim Związku OSP RP,
3) oddziałom powiatowym Związku OSP RP,
4) oddziałom gminnym Związku OSP RP,
5) Ochotniczym Strażom Pożarnym.

15. Na podstawie złożonego wniosku sztandar nadaje:

1) minister nadzorujący ochronę przeciwpożarową kraju
Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

2) Prezydium ZG ZOSP RP oddziałom wojewódzkim,

3) prezydium zarządu wojewódzkiego:
- oddziałom powiatowym,
- oddziałom gminnym,
- Ochotniczym Strażom Pożarnym stowarzyszonym w Związku
OSP RP.

16. Wniosek o nadanie sztandaru składa nadającemu przyszły posiadacz sztandaru, w terminie
sześciu miesięcy przed planowanym wręczeniem.

17. Wniosek o nadanie sztandaru powinien zawierać:
1) nazwę i siedzibę jednostki,
2) osiągnięcia w czasie funkcjonowania jednostki,
3) posiadane odznaczenia i wyróżnienia,
4) informacje o możliwości zapewnienia miejsca do godnego przechowywania sztandaru.
Do wniosku należy dołączyć uchwałę zarządu OSP lub oddziału Związku OSP RP, w sprawie o
nadanie sztandaru.

18. Nadający sztandar może odmówić jego nadania, między innymi w sytuacji, gdy jego wzór nie
będzie odpowiadał regulaminowi.

19. Uprawniony do nadania sztandaru, po akceptacji wniosku wydaje dwustronicowy akt nadania
według wzoru zawartego odpowiednio w załącznikach nr. 4 i 5, 6, 7 lub 8 do regulaminu.

20. Wręczenia sztandaru dokonują odpowiednio minister wskazany w pkt. 15 regulaminu lub
Prezes zarządu nadającego sztandar, bądź ich przedstawiciele.
FUNDATOR SZTANDARU

21. Fundatorem sztandaru (przewodniczącym komitetu fundacji sztandaru) może być osoba
fizyczna, instytucja lub organizacja, ciesząca się powszechnym szacunkiem.

22. Przyszły posiadacz sztandaru zwraca się do wytypowanej osoby, instytucji lub organizacji o
przyjęcie godności fundatora sztandaru.

23. Fundator sztandaru tworzy komitet fundacji sztandaru.

24. Komitet fundacji sztandaru zajmuje się:
1) gromadzeniem funduszy na sztandar,
2) wybiera wykonawcę sztandaru,
3) współuczestniczy w organizowaniu uroczystości wręczenia sztandaru.

25. Odmowa nadania sztandaru przez wskazanych w pkt. 15 regulaminu zwalnia jego fundatora z
wypełniania przyjętej godności, związanej z nadawanym sztandarem.
OKOLICZNOśCI WRĘCZANIA SZTANDARU

26. Uroczystość wręczania sztandaru powinna być ściśle związana z rocznicą działalności OSP lub
oddziału ZOSP RP, bądź stanowić główny element programu Dnia Strażaka.

27. Wręczenie sztandaru powinno być połączone z indywidualnym uhonorowaniem strażaków i
osób wspierających ich działalność.

28. Przebieg uroczystości wręczenia sztandaru określa ceremoniał OSP.
ZASADY WYSTEPOWANIA ZE SZTANDAREM

29. Sztandarowi z rozwiniętym płatem zawsze towarzyszy poczet sztandarowy.

30. Poczet sztandarowy tworzą trzy osoby, w tym:
1) dowódca pocztu sztandarowego,
2) sztandarowy (trzyma sztandar),
3) asystujący.
31. Dowódca pocztu sztandarowego staje z prawej strony, a asystujący z lewej strony
sztandarowego.

32. Sztandarowy jako jedyny w składzie pocztu sztandarowego przepasany jest szarfą (bandolierą
w barwach związkowych (niebiesko-czerwono-niebieską) o szerokości 10 cm, zako?czoną
złotymi frędzlami o długości 5 cm. Szarfa noszona jest przez prawe ramię (pod pagonem kurtki
mundurowej), po obu stronach ciała do lewego boku, spięta klamrą koloru srebrnego.

33. Ubiór pocztu sztandarowego określa regulamin umundurowania Związku OSP RP.

34. Przyjmując obowiązującą zasadę jednolitości ubioru pocztu sztandarowego i kompanii
honorowej (plutonu honorowego) dopuszcza się możliwość ich wystąpienia w odzieży
ochronnej z hełmami.
35. Stosowanie innych ubiorów niż wskazane w pkt. 33 i 34 jest niewłaściwe i powszechnie
uznawane jako przykład braku poszanowania należnego sztandarowi.
36. Sztandar należy wyprowadzać z miejsca jego przechowywania w sposób uroczysty, wskazany
w ceremoniale OSP.

37. Dopuszcza się przewożenie sztandaru w stanie złożonym (płat zwinięty w rulon na górnej
części drzewca) i umieszczonym w pokrowcu.

38. Od momentu rozwinięcia sztandaru (wyjęcie z pokrowca, połączenie dwóch części drzewca i
rozwinięcie płata sztandaru), sztandarowi towarzyszy poczet sztandarowy i stosowane są
zasady ceremonialne, obowiązujące przy występowaniu ze sztandarem.
WRęCZANIE SZTANDARU

39. Wręczanie nadanego sztandaru należy organizować zawsze uroczyście, zgodnie z zasadami
określonymi w ceremoniale OSP.
PRZECHOWYWANIE SZTANDARU

40. Sztandar należy przechowywać w miejscu zapewniającym zabezpieczenie fizyczne i
poszanowanie dla tego symbolu.

41. Właściwym miejscem do przechowywania sztandaru jest sala (izba) tradycji lub świetlica OSP,
bądź sala obrad zarządu oddziału Związku.

42. Sztandar powinien być umieszczony w oszklonej gablocie, zwisający poziomo na górnej części
drzewca (łącznie z głowicą). Płat sztandaru rozwinięty, stroną zawierającą Znak Związku OSP
RP (awers) skierowaną do wnętrza pomieszczenia. Na dnie gabloty umieszcza się dolną część
drzewca i szarfę sztandarowego (bandolierę).
POSTęPOWANIE ZE SZTANDAREM
! WYMIENIONYM NA NOWY
! PO ROZWIĄZANEJ OSP LUB ZLIKWIDOWANYM ODDZIALE ZWIĄZKU

43. Sztandarowi wymienionemu na nowy należy zapewnić warunki godnego przechowywania.

44. Uchwałą zarządu jednostki, która dotychczas posiadała wymieniany na nowy sztandar, określa
się miejsce jego dalszego przechowywania, którym może być:
1) sala tradycji tej jednostki,
2) muzeum pożarnicze,
3) sala tradycji właściwego oddziału Związku,
4) muzeum regionalne lub historyczne.

45. Przy likwidacji OSP (rozwiązaniu oddziału Związku), w uchwale zarządu decydującego o tej
sytuacji rozstrzyga się o dalszym postępowaniu ustaleniu miejsca przechowywania sztandaru.
W ustaleniu tego miejsca zastosowanie ma treść pkt. 44 ppkt. 1 5 regulaminu.
POSTANOWIENIA KO?COWE
46. Sztandary nadane przed wejściem w życie regulaminu zachowują wartości należne symbolom
Stosowanym w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Załącznik nr 1
do regulaminu
CZCIONKA
Times New Roman ABCDefgh123#%&
1 jednostka = 2,5 cm
1je dn.
Załącznik nr 2
do regulaminu
ODDZIA? GMINNY W WOLI
Załącznik nr 3a
do regulaminu
Załącznik nr 3b
do regulaminu
Załącznik nr 4 do regulaminu
AKT
NADANIA SZTANDARU
Załącznik nr 5 do regulaminu
NA PODSTAWIE STATUTU
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PREZYDIUM ZARZĄDU G?ÓWNEGO
NADAJE SZTANDAR
ODDZIA?OWI WOJEWÓDZKIEMU
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WOJEWÓDZTWA ................................................
JAKO SYMBOL OFIARNEGO DZIA?ANIA
W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ
NA RZECZ RATOWANIA ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA
Prezes
Zarządu Głównego Związku OSP RP
Warszawa, dnia ..................... 20........... r.
Załącznik nr 6 do regulaminu
NA PODSTAWIE STATUTU
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
NADAJE SZTANDAR
ODDZIA?OWI POWIATOWEMU
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W .................................................
JAKO SYMBOL OFIARNEGO DZIA?ANIA
W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ
NA RZECZ RATOWANIA ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA
Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP
................................................., dnia ............. 20........... r.
Załącznik nr 7 do regulaminu
NA PODSTAWIE STATUTU
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
NADAJE SZTANDAR
ODDZIA?OWI GMINNEMU
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W ......................................................
JAKO SYMBOL OFIARNEGO DZIA?ANIA
W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ
NA RZECZ RATOWANIA ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA
Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP
................................................., dnia ................ 20............r.
Załącznik nr 8 do regulaminu
NA PODSTAWIE STATUTU
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

 

Głowice sztandarów

 

Służymy pomocą

Miła obsługa pomagająca wybrać produkt najlepszy dla klienta Niskie ceny wyrobów. Sztandar z drzewcem i pokrowcem już za 4000zł.

Do każdego sztandaru szarfy i rękawiczki gratis.
Darmowy dowóz lub przesyłka.
Naprawa maszyn szwalniczych i hafciarskich


staszewski@sztandar-haft.pl

97-330 Witów ? Kolonia 18a
Sulejów koło Piotrkowa Trybunalskiego

Telefon:

Telefon komórkowy: 601 280 374

Telefon komórkowy: 603 413 750

Telefon: 44 618 10 38