sztandary straackie

chorgwie kocielne

PDF Drukuj Email

ZWIZEK OCHOTNICZYCH STRAY POARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
REGULAMIN SZTANDARW
Obowizuje na podstawie uchway nr 96/XI/2000
Zarzdu Gwnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP
Warszawa, 27 padziernika 2000 r.


WSTP
Sztandar, dawna chorgiew, stanowi symbol charakteryzujcy godno jednoczc ludzi
we wsplnym dziaaniu dla oglnego dobra.
Chlubne tradycje straackie wi si z odwag i gotowoci do niesienia bezinteresownej
pomocy w obliczu zagroonego zdrowia, ycia i mienia. W okresach szczeglnie trudnych dla
niepodlegoci Ojczyzny bra straacka stawaa w jej obronie, dajc przykady gbokiego
patriotyzmu. Wypenianie straackich powinnoci wymagao i stale wymaga gotowoci do
najwikszych powice. Wanie takie przykady straackich postaw s rdem spoecznego
uznania i szacunku. Dowodem godnoci
i honoru jakimi szczyci si Ochotnicza Stra Poarna lub oddzia Zwizku Ochotniczych Stray
Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest posiadanie sztandaru. Natomiast fakt jego
Ufundowania jest wyrazem najwyszego spoecznego uznania.

OPIS WZORU SZTANDARU

1. Sztandar skada si z pata, gowicy i drzewca

2. Pat sztandaru stanowi tkanina w ksztacie kwadratu o boku 100 cm, koloru czerwonego
(Pantone 485 CO/M100/Y91/KO) po stronie gwnej (awers)
i niebieskiego (Pantone 286 C100/M60/Y0/K6) po stronie odwrotnej (rewers), obszyta
obustronnie wzdu obwodu zot tam o szerokoci 1,5 cm. Trzy krawdzie pata
sztandaru (poza krawdzi przewidzian do mocowania na drzewcu) obszyte s zot frdzl
dugoci 5 cm. Wzr sztandaru zawiera zacznik nr 1 do regulaminu.

3. Na gwnej stronie pata (awersie), symetrycznie w rodku umieszczony jest Znak Zwizku
Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej, wedug wzoru zawartego w
zaczniku nr 2 do regulaminu.

4. Wymiary zewntrzne znaku Zwizku OSP RP umieszczonego na awersie sztandaru wynosz 50
x 50 cm, a wysoko liter napisu wok goda wynosi 2,5 cm.

5. W grnej czci awersu nad Znakiem Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych
Rzeczypospolitej Polskiej umieszczony jest napis: ?W S?UBIE?, natomiast w dolnej czci
pod znakiem Zwizku OSP RP napis: ?OJCZYZNY?. Litery o wysokoci
10 cm s w kolorze srebrnym (Pantone 877 CO/MO/YO/K27). Litery zgodne z
czcionk Phelvetica Regular.

6. Na odwrotnej stronie pata sztandaru (rewersie) symetrycznie w rodku umieszczona jest
dewiza obrazujca wizerunek w. Floriana o wysokoci 50 cm, wedug wzoru zawartego w
zaczniku nr 3a do regulaminu.

7. Dewiz sztandaru mog rwnie stanowi stylizowane symbole straackie
(hem i toporki) z limi laurowymi, ktrych wzr zawiera zacznik nr 3b do regulaminu.

8. Decyzj o wzorze dewizy umieszczonej na rewersie sztandaru podejmuje Ochotnicza Stra
Poarna lub oddzia Zwizku OSP RP, ktrym bdzie nadawany sztandar.

9. Nad wizerunkiem dewizy umieszcza si nazw: ?OCHOTNICZA STRA POARNA? lub
?ZWIZEK OCHOTNICZYCH STRAY POARNYCH RP?, natomiast pod wizerunkiem
nazw siedziby OSP (miejscowo) lub np. ?ODDZIA? GMINNY
w ..............(nazwa miejscowoci)?. W dolnych rogach pata umieszcza si
w lewym rok powoania (utworzenia), w prawym rogu rok nadania sztandaru. Nazwy wypisane
s literami o wysokoci 8 cm (Phelvetica Regular) w kolorze srebrnym (Pantone 877
CO/MO/YO/K27).

10. Drzewce sztandaru o dugoci 255 cm wykonane z drewna toczonego o rednicy
4 cm. Drzewce jest dwudzielne, poczone metalowym gwintowanym zczem. Drzewce
sztandaru w grnej czci zakoczone jest gowic.

11. Gowic stanowi metalowa tarcza o rednicy 5 cm w kolorze czerwonym
z wytoczonym hemem straackim z toporkami i limi laurowymi. Hem i licie laurowe w
kolorze zotym. Z grnej czci tarczy wychodzi pomie? o piciu odgazieniach. Toporki i
pomie? w kolorze srebrnym. Wzory drzewca i gowicy zawarte s w zaczniku nr 1 do
regulaminu.

12. Dolny koniec drzewca zakoczony jest metalowym okuciem ?trzewikiem?. W grnej czci
drzewca (pod gowic) znajduj si wkrcane metalowe kka (ogniwa), ktre odpowiadaj
takim samym metalowym kkom umocowanym na nie obszytym frdzl brzegu pata
sztandaru, ktre czy si za pomoc zatyczki w postaci prta metalowego zakoczonego
wkrconymi elementami zabezpieczajcymi prt przed wysuniciem.

13. Na drzewcu sztandaru, na wysokoci jego pata (100 cm) umieszcza si ?gwodzie? mae
tabliczki w ksztacie tarcz - wskazujce fundatorw sztandaru lub osoby, ktre swoj
obecnoci uwietniy uroczysto wrczenia sztandaru. Zgodnie z wol posiadacza sztandaru
?gwodzie? mog by umieszczone na specjalnej tablicy upamitniajcej wrczenie sztandaru.
WARUNKI NADANIA SZTANDARU

14. Sztandar moe by nadany:
1) Zwizkowi Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej
Polskiej Zarzdowi Gwnemu,
2) oddziaom wojewdzkim Zwizku OSP RP,
3) oddziaom powiatowym Zwizku OSP RP,
4) oddziaom gminnym Zwizku OSP RP,
5) Ochotniczym Straom Poarnym.

15. Na podstawie zoonego wniosku sztandar nadaje:

1) minister nadzorujcy ochron przeciwpoarow kraju
Zwizkowi Ochotniczych Stray Poarnych RP,

2) Prezydium ZG ZOSP RP oddziaom wojewdzkim,

3) prezydium zarzdu wojewdzkiego:
- oddziaom powiatowym,
- oddziaom gminnym,
- Ochotniczym Straom Poarnym stowarzyszonym w Zwizku
OSP RP.

16. Wniosek o nadanie sztandaru skada nadajcemu przyszy posiadacz sztandaru, w terminie
szeciu miesicy przed planowanym wrczeniem.

17. Wniosek o nadanie sztandaru powinien zawiera:
1) nazw i siedzib jednostki,
2) osignicia w czasie funkcjonowania jednostki,
3) posiadane odznaczenia i wyrnienia,
4) informacje o moliwoci zapewnienia miejsca do godnego przechowywania sztandaru.
Do wniosku naley doczy uchwa zarzdu OSP lub oddziau Zwizku OSP RP, w sprawie o
nadanie sztandaru.

18. Nadajcy sztandar moe odmwi jego nadania, midzy innymi w sytuacji, gdy jego wzr nie
bdzie odpowiada regulaminowi.

19. Uprawniony do nadania sztandaru, po akceptacji wniosku wydaje dwustronicowy akt nadania
wedug wzoru zawartego odpowiednio w zacznikach nr. 4 i 5, 6, 7 lub 8 do regulaminu.

20. Wrczenia sztandaru dokonuj odpowiednio minister wskazany w pkt. 15 regulaminu lub
Prezes zarzdu nadajcego sztandar, bd ich przedstawiciele.
FUNDATOR SZTANDARU

21. Fundatorem sztandaru (przewodniczcym komitetu fundacji sztandaru) moe by osoba
fizyczna, instytucja lub organizacja, cieszca si powszechnym szacunkiem.

22. Przyszy posiadacz sztandaru zwraca si do wytypowanej osoby, instytucji lub organizacji o
przyjcie godnoci fundatora sztandaru.

23. Fundator sztandaru tworzy komitet fundacji sztandaru.

24. Komitet fundacji sztandaru zajmuje si:
1) gromadzeniem funduszy na sztandar,
2) wybiera wykonawc sztandaru,
3) wspuczestniczy w organizowaniu uroczystoci wrczenia sztandaru.

25. Odmowa nadania sztandaru przez wskazanych w pkt. 15 regulaminu zwalnia jego fundatora z
wypeniania przyjtej godnoci, zwizanej z nadawanym sztandarem.
OKOLICZNOCI WRCZANIA SZTANDARU

26. Uroczysto wrczania sztandaru powinna by cile zwizana z rocznic dziaalnoci OSP lub
oddziau ZOSP RP, bd stanowi gwny element programu Dnia Straaka.

27. Wrczenie sztandaru powinno by poczone z indywidualnym uhonorowaniem straakw i
osb wspierajcych ich dziaalno.

28. Przebieg uroczystoci wrczenia sztandaru okrela ceremonia OSP.
ZASADY WYSTEPOWANIA ZE SZTANDAREM

29. Sztandarowi z rozwinitym patem zawsze towarzyszy poczet sztandarowy.

30. Poczet sztandarowy tworz trzy osoby, w tym:
1) dowdca pocztu sztandarowego,
2) sztandarowy (trzyma sztandar),
3) asystujcy.
31. Dowdca pocztu sztandarowego staje z prawej strony, a asystujcy z lewej strony
sztandarowego.

32. Sztandarowy jako jedyny w skadzie pocztu sztandarowego przepasany jest szarf (bandolier
w barwach zwizkowych (niebiesko-czerwono-niebiesk) o szerokoci 10 cm, zako?czon
zotymi frdzlami o dugoci 5 cm. Szarfa noszona jest przez prawe rami (pod pagonem kurtki
mundurowej), po obu stronach ciaa do lewego boku, spita klamr koloru srebrnego.

33. Ubir pocztu sztandarowego okrela regulamin umundurowania Zwizku OSP RP.

34. Przyjmujc obowizujc zasad jednolitoci ubioru pocztu sztandarowego i kompanii
honorowej (plutonu honorowego) dopuszcza si moliwo ich wystpienia w odziey
ochronnej z hemami.
35. Stosowanie innych ubiorw ni wskazane w pkt. 33 i 34 jest niewaciwe i powszechnie
uznawane jako przykad braku poszanowania nalenego sztandarowi.
36. Sztandar naley wyprowadza z miejsca jego przechowywania w sposb uroczysty, wskazany
w ceremoniale OSP.

37. Dopuszcza si przewoenie sztandaru w stanie zoonym (pat zwinity w rulon na grnej
czci drzewca) i umieszczonym w pokrowcu.

38. Od momentu rozwinicia sztandaru (wyjcie z pokrowca, poczenie dwch czci drzewca i
rozwinicie pata sztandaru), sztandarowi towarzyszy poczet sztandarowy i stosowane s
zasady ceremonialne, obowizujce przy wystpowaniu ze sztandarem.
WRCZANIE SZTANDARU

39. Wrczanie nadanego sztandaru naley organizowa zawsze uroczycie, zgodnie z zasadami
okrelonymi w ceremoniale OSP.
PRZECHOWYWANIE SZTANDARU

40. Sztandar naley przechowywa w miejscu zapewniajcym zabezpieczenie fizyczne i
poszanowanie dla tego symbolu.

41. Waciwym miejscem do przechowywania sztandaru jest sala (izba) tradycji lub wietlica OSP,
bd sala obrad zarzdu oddziau Zwizku.

42. Sztandar powinien by umieszczony w oszklonej gablocie, zwisajcy poziomo na grnej czci
drzewca (cznie z gowic). Pat sztandaru rozwinity, stron zawierajc Znak Zwizku OSP
RP (awers) skierowan do wntrza pomieszczenia. Na dnie gabloty umieszcza si doln cz
drzewca i szarf sztandarowego (bandolier).
POSTPOWANIE ZE SZTANDAREM
! WYMIENIONYM NA NOWY
! PO ROZWIZANEJ OSP LUB ZLIKWIDOWANYM ODDZIALE ZWIZKU

43. Sztandarowi wymienionemu na nowy naley zapewni warunki godnego przechowywania.

44. Uchwa zarzdu jednostki, ktra dotychczas posiadaa wymieniany na nowy sztandar, okrela
si miejsce jego dalszego przechowywania, ktrym moe by:
1) sala tradycji tej jednostki,
2) muzeum poarnicze,
3) sala tradycji waciwego oddziau Zwizku,
4) muzeum regionalne lub historyczne.

45. Przy likwidacji OSP (rozwizaniu oddziau Zwizku), w uchwale zarzdu decydujcego o tej
sytuacji rozstrzyga si o dalszym postpowaniu ustaleniu miejsca przechowywania sztandaru.
W ustaleniu tego miejsca zastosowanie ma tre pkt. 44 ppkt. 1 5 regulaminu.
POSTANOWIENIA KO?COWE
46. Sztandary nadane przed wejciem w ycie regulaminu zachowuj wartoci nalene symbolom
Stosowanym w Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Zacznik nr 1
do regulaminu
CZCIONKA
Times New Roman ABCDefgh123#%&
1 jednostka = 2,5 cm
1je dn.
Zacznik nr 2
do regulaminu
ODDZIA? GMINNY W WOLI
Zacznik nr 3a
do regulaminu
Zacznik nr 3b
do regulaminu
Zacznik nr 4 do regulaminu
AKT
NADANIA SZTANDARU
Zacznik nr 5 do regulaminu
NA PODSTAWIE STATUTU
ZWIZKU OCHOTNICZYCH STRAY POARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PREZYDIUM ZARZDU G?WNEGO
NADAJE SZTANDAR
ODDZIA?OWI WOJEWDZKIEMU
ZWIZKU OCHOTNICZYCH STRAY POARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WOJEWDZTWA ................................................
JAKO SYMBOL OFIARNEGO DZIA?ANIA
W OCHRONIE PRZECIWPOAROWEJ
NA RZECZ RATOWANIA YCIA, ZDROWIA I MIENIA
Prezes
Zarzdu Gwnego Zwizku OSP RP
Warszawa, dnia ..................... 20........... r.
Zacznik nr 6 do regulaminu
NA PODSTAWIE STATUTU
ZWIZKU OCHOTNICZYCH STRAY POARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PREZYDIUM ZARZDU WOJEWDZKIEGO
NADAJE SZTANDAR
ODDZIA?OWI POWIATOWEMU
ZWIZKU OCHOTNICZYCH STRAY POARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W .................................................
JAKO SYMBOL OFIARNEGO DZIA?ANIA
W OCHRONIE PRZECIWPOAROWEJ
NA RZECZ RATOWANIA YCIA, ZDROWIA I MIENIA
Prezes
Zarzdu Wojewdzkiego Zwizku OSP RP
................................................., dnia ............. 20........... r.
Zacznik nr 7 do regulaminu
NA PODSTAWIE STATUTU
ZWIZKU OCHOTNICZYCH STRAY POARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PREZYDIUM ZARZDU WOJEWDZKIEGO
NADAJE SZTANDAR
ODDZIA?OWI GMINNEMU
ZWIZKU OCHOTNICZYCH STRAY POARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W ......................................................
JAKO SYMBOL OFIARNEGO DZIA?ANIA
W OCHRONIE PRZECIWPOAROWEJ
NA RZECZ RATOWANIA YCIA, ZDROWIA I MIENIA
Prezes
Zarzdu Wojewdzkiego Zwizku OSP RP
................................................., dnia ................ 20............r.
Zacznik nr 8 do regulaminu
NA PODSTAWIE STATUTU
ZWIZKU OCHOTNICZYCH STRAY POARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PREZYDIUM ZARZDU WOJEWDZKIEGO

 

Gowice sztandarw

Suymy pomoc

Mia obsuga pomagajca wybra produkt najlepszy dla klienta Niskie ceny wyrobw. Sztandar z drzewcem i pokrowcem ju za 4000z.

Do kadego sztandaru szarfy i rkawiczki gratis.
Darmowy dowz lub przesyka.
Naprawa maszyn szwalniczych i hafciarskich


staszewski@sztandar-haft.pl

97-330 Witw ? Kolonia 18a
Sulejw koo Piotrkowa Trybunalskiego

Telefon:

Telefon komrkowy: 601 280 374

Telefon komrkowy: 603 413 750

Telefon: 44 618 10 38